UITVAARTVERENIGING
De Laatste Eer Ferwerd

Jaarlijkse ledenvergadering woensdag 20 maart 2019 in ´It Anker´ Burmaniastraat 1 te Ferwert
Aanvang 20.00 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Financieel verslag 2018
6. Verslag kascommissie ( Johannes van Dijk & Sjak Papma )
7. Benoemen nieuw lid kascommissie
8. Vaststellen contributie
9. Vaststellen ledenkorting
10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Frans Bos
Voordracht bestuur: Klaas Hofman
11. Afscheid dragers Durk van der Meer, Jan Verkaik en Oege Oevering
12. Rondvraag
13. Titia Spek en Thea Vergouwe geven informatie en uitleg over stervensbegeleiding/de laatste levensfase.
14. Sluiting

Tijd voor een hapje en een drankje.
vergadering
0
0
0
s2smodern