Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Informatiemarkt op 16 januari a.s. betreffende ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan Blije van de NAM

Gepubliceerd op: 12 januari 2019
Van het ministerie van economische zaken heeft DBFH bijgaande informatie ontvangen betreffende een wijziging in het gaswinningsplan uit de velden van Blije. De reden voor de wijziging is o.a. het verlengen van de duur van winning van aardgas, een actualisatie van de productieprognose en het boren van nieuwe putten. In onderstaande informatie - met daarin verschillende linken - is o.a. informatie te vinden over hoe bepaalde zaken in elkaar steken betreffende de gaswinning en het ontwerp winningsbesluit

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de informatiemarkt te bezoeken op 16 januari a.s. van 16.30 tot 19.30 uur in het MFA te Blije. Hier kan men zich o.a. laten informeren naar de gang van zaken, vragen stellen en eventueel een zienswijze indienen.

Mocht u interesse of belangen hebben, dan kunt u gebruik maken van deze informatie en de informatiemarkt bezoeken.

Bestuur DBFH


INFORMATIE:

Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Blija van de NAM bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Blija betreft gaswinning uit de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost (zie afbeelding in de bijlage) vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Blija-Ferwerderadeel-1 binnen de productieconcessie Noord-Friesland. Geografisch gezien liggen de gasveld in de provincie Fryslân, in de gemeente Ferwerderadeel, Dongeradeel (welke vanaf 1 januari 2019 gefuseerd zijn tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân) en Ameland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân. Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. Bij bestaande winningen krijgt de operator tijdens de productie van gas meer gegevens en kennis over het gasveld. Deze kennis kan leiden tot een wijziging van het winningsplan. De NAM heeft op 20 november 2017 het winningsplan Blija ingediend bij het ministerie.

informatieavondBlije

Wat staat er in het winningsplan Blija?
Het winningsplan Blija betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor gaswinning uit de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost. De redenen voor wijziging zijn het verlengen van de duur van de winning van aardgas uit de gasvelden en een actualisatie van de productieprognose en het boren van nieuwe putten waarbij de NAM hydraulische stimulatie wil toepassen. Het winningsplan Blija beschrijft de winning vanaf 01-01-2017 van in totaal nog 4,724 miljard Nm3 gas in het high case productiescenario (het deel van de deze genoemde productie sinds 2017 valt nog onder het oude winningsplan, welke nog steeds van kracht is, en is al gewonnen):

Gasveld Maximaal nog te produceren volume aardgas (high-case) In productie sinds Verwachte productie tot Nog te verwachten bodemdaling tot 2050 Seismische risico beoordeling
Blija-Ferwerderadeel 1214 miljoen Nm3 >1985 2049 <4cm (totaal cumulatieve bodemdaling vanaf begin tot einde winning: <8,3 cm) Laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)
Blija-Zuid 296 miljoen Nm3 >2001 2035 Laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)
Blija-Zuidoost 3214 miljoen Nm3 >2012 2050 Laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Hydraulische stimulatie
In het winningsplan heeft de NAM aangegeven voornemens te zijn om in het geval van de boring van de 3 nieuwe putten incidentele hydraulische stimulatie toe te passen. In het verleden is hydraulische stimulatie ook al toegepast bij de reeds bestaande putten op de mijnbouwlocatie Blija-Ferwerderadeel-1. Graag wil ik daar wat extra informatie over geven omdat ik uit ervaring weet dat hier veel onduidelijkheid over kan bestaan:

Er zijn meerdere technieken om productiviteit van een productieput te vergroten. Hydraulische stimulatie en fracking zijn twee benamingen voor één en dezelfde techniek. De reden voor het gebruik van de term hydraulische stimulatie komt door het feit dat de term fracking een negatieve connotatie heeft vanwege de associatie met het produceren van schaliegas in de Verenigde Staten. Hydraulische stimulatie is een techniek die gebruikt wordt om de productie van aardgas te optimaliseren. Schaliegas is een product dat gewonnen wordt door middel van het toepassen van hydraulische stimulatie. Er is echter een groot verschil in de omvang en toepassing van de techniek tussen de hydraulische stimulaties die in Nederland met regelmaat worden uitgevoerd in vergelijking met het boren naar schaliegas. Bij schaliegaswinning wordt jarenlang voortdurend hydraulisch gestimuleerd om gas uit het gesteente te krijgen. Het winnen van schaliegas is in Nederland niet toegestaan en de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in het Algemeen Overleg Mijnbouw van 15 februari 2018 nogmaals benadrukt dat schaliegas geen optie is in Nederland. Het toepassen van de techniek hydraulische stimulatie is wél toegestaan. Het incidenteel hydraulisch stimuleren bij reguliere gaswinning is sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw al honderden malen succesvol toegepast in heel Nederland zonder incidenten of schadelijke gevolgen voor mens, natuur en milieu (zie hiervoor ook de inventarisatie door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van alle stimulaties die in Nederland zijn uitgevoerd). De NAM zal op de informatieavond bewoners voorlichten over het toepassen van hydraulische stimulatie en de gebruikte hulpstoffen (chemicaliën). Ook zal het SodM aanwezig zijn om hun rol toe te lichten bij het monitoren van hydraulische stimulaties en hun rol als toezichthouder op de uitvoering.

Informatie over hydraulische stimulatie en gebruikte hulpstoffen, zoals die in het verleden zijn gebruikt bij de hydraulische stimulatie van een bestaande put bij Blije in 2012, kunt u vinden op onderstaande websites van de NAM:

- https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/fracking-more-efficient-gas-production/fracking-in-de-praktijk.html 
- https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/fracking-more-efficient-gas-production.html

Procedure op grond van de Mijnbouwwet
Per 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet (Mbw) in werking getreden. Ten aanzien van een winningsplan en de advisering daarop zijn de artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet van belang. Een belangrijk punt in de nieuwe Mijnbouwwet betreft een uitbreiding van de wettelijke adviseurs. Naast het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad, hebben nu ook de provincies, gemeenten en waterschappen adviesrecht. Het SodM adviseert de minister over de technische aspecten zoals de risicobeoordeling en de doelmatigheid van winningen. Het SodM vraagt op haar beurt advies aan TNO ten aanzien van de geologische aspecten. De Tcbb adviseert de minister over de verwachte gevolgen van de ingeschatte bodembeweging. Parallel hieraan worden de decentrale overheden ook om advies gevraagd. De toegevoegde waarde van advies van de decentrale overheden zit met name in de regionale en lokale kennis die zij kunnen inbrengen ten aanzien van de eventuele nadelige gevolgen van de verwachte bodembeweging op het milieu en de natuur in het betreffende gebied en de veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. Ten aanzien van dit winningsplan hebben de volgende provincies, gemeenten en waterschappen adviesrecht:

Betrokken decentrale overheden bij het winningsplan Blija:
* Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân
* College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ameland
* College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongeradeel (DDFK, per 01-01-2019 onderdeel van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân)
* College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ferwerderadeel (DDFK, per 01-01-2019 onderdeel van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân)
* Dagelijks bestuur van het Wetterskip Fryslân

Voor het winningsplan Blija is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd (Afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht), zoals is voorgeschreven in de Mijnbouwwet (Art. 34, 4e lid, Mbw). Na ontvangst van de adviezen van de wettelijke adviseurs stelt de minister een ontwerp-instemmingsbesluit op waarin de ontvangen adviezen van alle adviseurs worden meegewogen. Dit ontwerp-instemmingsbesluit wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het winningsplan en het ontwerp-instemmingsbesluit Blija ligt vanaf 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ter inzage samen met het winningsplan en alle ontvangen adviezen.

Gedurende de ter inzage legging wordt een informatieavond georganiseerd en daarnaast kan een ieder zienswijzen indienen. Dit is ook mogelijk op de informatiemarkt zelf. Deze zienswijzen zullen worden behandeld en beantwoord in de Nota van Antwoord, die onderdeel uitmaakt van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord is aangegeven of en op welke wijze zienswijzen geleidt hebben tot een aanpassing van het ontwerp-instemmingsbesluit.

De informatiemarkt zal plaatsvinden op 16 januari 2019 van 16.30u tot 19.30u in de Multy Funksjonele Akkomodaasje (MFA) “Fjildsicht” te Blije en is voor iedereen toegankelijk. De opzet van deze informatieavond betreft een publieke informatiemarkt zodat iedereen binnen kan lopen op een moment dat het hem of haar schikt. Er is geen plenaire sessie, dus als iemand later dan de aanvangstijd binnenkomt wordt niet een deel van de discussie of informatievoorziening gemist. Hierdoor kan iedereen persoonlijk en direct te woord worden gestaan door specialisten die vragen zullen beantwoorden. Deze informatieavond is in nauw samenspraak met de betrokken gemeentes georganiseerd en alle bovengenoemde betrokken decentrale overheden zijn hier al ruime tijd van op te hoogte. Op deze informatieavond zullen vertegenwoordigers van de het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, SodM en de NAM aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden ten aanzien van het winningsplan Blija en de gevolgde procedure.

informatieavondBlije1

Tijdens de periode van de ter inzage legging zal het ontwerp-instemmingsbesluit samen met het winningsplan en alle ontvangen adviezen gepubliceerd worden op de volgende locaties, naast het ministerie zelf, voor een ieder om in te kunnen zien:

- Gemeentehuis Ameland, Jelmeraweg 1 te Ballum;
- Gemeentehuis Noardeast-Fryslân, Koningstraat 13 te Dokkum;

Daarnaast zal het ontwerp-instemmingsbesluit samen met het winningsplan en de binnengekomen adviezen digitaal toegankelijk zijn via de desbetreffende map voor het ontwerp-instemmingsbesluit Blija op de ter inzage pagina op de website NLOG.nl:
- http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Na de ter inzage periode neemt de minister, de zienswijzen overwegend, een besluit op de instemming. Dit definitieve instemmingsbesluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indieners van een zienswijze krijgen hier, naast de gangbare publicaties in dezelfde huis-aan-huisbladen en de Staatscourant, persoonlijk een bericht van thuisgestuurd.

Als u verder nog informatie of uitleg zoekt over gaswinning in het algemeen, dan kunt u ook de website www.hoewerktgaswinnen.nl raadplegen.