Elly Bakker-Winkel

Elly Bakker is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Willemien Verhoog

Willemien Verhoog is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Reinder Meekma

Reinder Meekma is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Marijke van der Velde-Swart

Marijke van der Velde is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Doete Jouta

Doete Jouta is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!