Ytsje van der Bij-de Haan

Ytsje van der Bij is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Jelle Reitsma

Jelle Reitsma is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Johanna Bouma

Johanna Bouma is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Jantine de Vries-Westra

Jantine de Vries is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!

Akkelien van der Weg

Akkelien van der Weg is 'Ynwenner yn 'e skynwerper'!