Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH) is een vereniging die de belangen behartigt van de dorpen Ferwert en Hegebeintum in de ruimste zin van het woord. Dorpsbelangen Ferwert- Hegebeintum heeft een lange historie: Voor 1953 waren in beide dorpen diverse verenigingen actief, die zich bezighielden met de dorpsbelangen en het organiseren van activiteiten. Deze verenigingen werden in 1953 samengevoegd in de PAFH (Plaatselijke Activiteiten Ferwert-Hegebeintum).

Op 17 maart 2017 is via de Algemene Ledenvergadering de naam Dorpsbelangen weer terug in de naam van de vereniging. Belangrijkste reden hiervoor is dat Dorpsbelangen zich -naast activiteiten- ook bezig houdt met andere belangrijke onderwerpen als: sport, verenigingsleven, cultuur, etc. Dus het onderwerp leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. Uiteraard blijft het organiseren van activiteiten zeer belangrijk!

Het bestuur bestaat nu uit 5 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden. De vereniging heeft als doel om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen. Het bestuur heeft als taak om samen met de inwoners dit doel te bereiken. Overleg met diverse partijen is daarbij kenmerkend. Daarnaast trekt DBFH samen op met dorpsbelangen van omliggende dorpen en is een gesprekspartner voor o.a. gemeente, scholen, verenigingen, inwoners, etc.

In 2017 gaat DBFH met de inwoners van de dorpen in gesprek om te komen tot een visie: Hoe willen we dat onze dorpen er in de toekomst (bijvoorbeeld over 10 jaar) uit zullen zien? Het bestuur van Dorpsbelangen bestuurt op hoofdlijnen en onder het bestuur vallen verschillende commissies die meehelpen om allerlei zaken voor de dorpen te organiseren. Denk aan bv. een activiteitencommissie, een dorpsvisiecommissie, etc. (zie ook organogram) .
Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum bestaat geheel uit vrijwilligers.

U herkent DBFH aan het onderstaande logo:
Logo DBFH